گذرگاه واحد همفکران

خدمـات یکپارچـه الکتـرونیک

  • بیش از ۱۰۰۰ دستگاه اجرایــی برای ارائـه خـدمات خود از
  • گذرگاه واحد همفکــران دات نت و واسط هــای نــرم افزاری
  • ایجاد شده در بستری امن و چابک و بدون پیچیدگی استفاده می کنند
هم اکنون شروع کنید

دارنــده مجـــوز و پــروانه فعـــالیت از

همه نیازمندی های ساخت، اجرا و بهره برداری سامانه تخصصی

همفکران دات نت مسیری کوتاه و مطمئن و کم هزینه برای ساخت نرم افزار با توانمندی منحصر به فرد است

  • احراز هویت دیجیتال
  • قابلیت های عملکردی
  • مدیریت مالی
  • آمار و اطلاعات
آنچه شما میسازید
  • سامانه تخصصی اول
  • سامانه تخصصی دوم
  • سامانه تخصصی سوم
و بیشتر

آنچه می توانید بسازید

با یک تکه از کد نرم افزار

صرفه جویی در زمان و هزینه در ساخت نرم افزار بدون نیاز به داشتن امکانات زیرساخت و با استفاده از کدهای مختصر و از پیش تعریف شده

احراز هویت دیجیتال
مدیریت پول و اعتبار
مدیریت اسناد و مدارک
completeAuthentication(data: { code: string,
	session_state: string,
	codeVerifier: string | null,
	callbackUrl: string }): Observable {
		return this.http.post(environment.baseUrlUserAccount +
			'/code', JSON.stringify(data),
			httpOptions);
}

login(): void {
	if (!sessionStorage.getItem(enumNames.token)) {
			this.http.post(environment.baseUrlUserAccount +
			'/authorize',
			JSON.stringify({client_id: this.config.client_id,
				redirect_uri: this.config.redirect_uri,
				scope: this.config.scope}),
			httpOptions).subscribe((res: LabelValueString) => {
				sessionStorage.setItem(enumNames.codeVerifier, res.label);
					document.location.href = res.value;
		});
	}
}
									
function logStuff() {
	var stuff = "I am logging this.";
	console.log(stuff);
}
									
login(): void {
	if (!sessionStorage.getItem(enumNames.token)) {
		this.http.post(environment.baseUrlUserAccount +
		'/authorize',
		JSON.stringify({client_id: this.config.client_id,
		redirect_uri: this.config.redirect_uri,
		scope: this.config.scope}),
		httpOptions).subscribe((res: LabelValueString) => {
			sessionStorage.setItem(enumNames.codeVerifier, res.label);
			document.location.href = res.value;
		});
	}
}
									

پشتیبانی ویژه

مهنـدسین و معمـاران مـا بــرای کمک بـه شمـا حاضر هستند ما در ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته مسائل شما را دریافت می کنیم و در کوتاهترین زمان به آنها رسیدگی خواهیم کرد